ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη   14/12/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 26250
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

                                                                                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:45 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,6 MW της W.E. GRAIKOS NEW ENERGIES MIKE στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα (ΠΕΤ:2309000426) (αναβληθέν θέμα 19ης συνεδρίασης).
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 90 ΜW της ‘’LEONIS 3 MIKE’’
στη θέση «Καλαπόδι» των Δήμων Λοκρών και Αμφίκλειας - Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2310006826) (αναβληθέν θέμα 19ης συνεδρίασης).
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 55 ΜW της ‘’ELMYA GREECE 4 MIKE’’ στη θέση «Κυρτώνη» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2303930628)
                                                            (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 ΜW της ‘’LEONIS 2 MIKE’’ στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΑ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2310011529)
                                                          (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 5ο : Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιημένος)
                                                         (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                                         (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 7ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023
                                                         (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 8ο : Αποδοχή των όρων προσχώρησης και λοιπών εξουσιοδοτήσεων στην από 31-10-2023 υπ’ αριθμ. πρωτ.: 100996/23-11-2023 κοινή Υπουργική Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Sub. 2- 16631» - που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και το ενταγμένο υποεργο: «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».
                                                          (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 9ο : Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων δωρεάς Μ. Χαλκιόπουλου με δημοπρασία.
                                                         (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 10ο : Παράταση Μισθώματος Κτιρίου ΚΕΠ Αταλάντης Δήμου Λοκρών.
                                                         (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 11ο : Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Στυλίδας για το έτος 2024.
                                                          (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 12ο : Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Στυλίδας για το έτος 2024.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 13ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..
                                                           (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 14ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 15ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2024.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                                            (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)
Θέμα 17ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
                                                            (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Σωτήρχου)
Θέμα 18ο : Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού).
                           (Εισηγήτρια η Αν/τρια ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 19ο : Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Λοκρών συνολικά έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 της Δ.ΥΠ.Α. για την επιχορήγηση εργοδοτών για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 και άνω σε φορείς του
δημοσίου τομέα.
                            (Εισηγήτρια η Αν/τρια ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 20ο : Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Κυκλικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Λοκρών
                             (Εισηγήτρια η Αν/τρια ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)
Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λιβανατών περί χορήγησης νέας παροχής ύδρευσης στο εκτός σχεδίου πόλης ακίνητο του.
                                                           (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 22ο :Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών»
                                                          (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως Κου Δημητρίου Παπαγεωργίου περί μη μόνιμης κατασκευής στην πλατεία Αταλάντης.
                                                         (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Κου Κων/νου Στάμου περί μη μόνιμης κατασκευής στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
                                                        (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)
Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Κας Διαμαντάκου Κων/ντίας περί μη μόνιμης κατασκευής στην πλατεία Αταλάντης.
                                                        (Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

                                                                                                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ανδρέας Λουκάς

 

                                                                                                                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ