Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Αταλάντη 14/8/2023                                                                                                                                                       

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 18411

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής  Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις  διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.  4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή απόφασης (ΑΔΑ:ΨΝΛ946ΜΤΛ6-ΕΒ4) του Υπ. Εσωτερικών 67216/10.8.2023 περί  επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου  Λοκρών οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 25ης  Ιουνίου 2023, κατανομής ποσού ύψους 11.700,00 €.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 3ου Πρακτικού με αρ. πρωτ. 17866/7-8-2023 - κατακύρωση στον οικονομικό  φορέα HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 3ου Πρακτικού με αρ. πρωτ. 17874/7-8-2023 - κατακύρωση στον οικονομικό  φορέα HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”»
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 3ου Πρακτικού με αρ. πρωτ. 17957/8-8-2023- κατακύρωση στον οικονομικό  φορέα με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ..
ΘΕΜΑ 5ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.


Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ