ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Αταλάντη  23/6/2022
                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14619

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ


1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 28η Ιουνίου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης-αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Κωδικό 86 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων στο Τομέα Πολιτισμού», του Έργου : ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λάρυμνας, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και της πολιτιστικής του¨.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπροθέσμου πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 5ο : Έκτακτη ανάθεση προμήθειας με την εργασία εγκατάστασης { Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος και λοιπών εξαρτημάτων , στο αντλιοστάσιο στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ».

ΘΕΜΑ 6ο :  Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών προς χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού¨.

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Τιθορέας¨.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αντικατάσταση κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Τιθορέας¨.

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨ «Αντιπλημμυρικά έργα του περιαστικού δάσους στη θέση "Βουνό Ρόδα" της ΔΚ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών».

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου Νομιμότητας, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λοκρών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους  1.122.000,00 ευρώ

ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου και απόφαση ένταξης της πράξης ¨Αντιλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης-παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης¨ ενταγμένης στο Πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨ στην ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου και απόφαση ένταξης της πράξης ¨Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών-Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αταλάντης¨ ενταγμένης στο Πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨ στην ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 14ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 15ο : Επί αποφάσεως 4/10/2022 ΝΠΔΔ – Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί απολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 16ο : Επί αποφάσεως 4/11/2022 ΝΠΔΔ - Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός διοικούσας-διαχειριστικής επιτροπής κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου»

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός υπολόγων – διαχειριστών τραπεζικών συναλλαγών και εγγράφων οικονομικής διαχείρισης«Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου»

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου»

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 1ου πρακτικού  του έργου :  «Βελτίωση- επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση  δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ.Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 21ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας Εργοδομική Βοιωτίας Α.Β.Ε.Τ.Ε. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών¨.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨παιδί & θάλασσα¨.

ΘΕΜΑ 23ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. την Ίδρυση υπαίθριας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της.

ΘΕΜΑ 24ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων δωρεάς Μ. Χαλκιόπουλου.

ΘΕΜΑ 26ο :Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
2. κ. Α. Καραμίντζιος
3. κ. Κ. Ντέλιος,
4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ