Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αταλάντη 1/9/2023                                

 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19620

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2o: Επί αιτήσεως της εταιρείας Akriman Ε.Ε. περί ακύρωση και αναστολής της αριθ. 18/192/2023 αποφάσεως Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΧ2ΠΩΛΤ-9ΕΨ.
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή δωρεάς του ακινήτου ιδιοκτησίας Κας Λαμπροπούλου Μαρδίτσας, που βρίσκεται εντός της κοινότητας Καλαποδίου.
ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 69793/16.08.2023:ΑΔΑ: ΨΥΧΝ46ΜΤΛ6-01Λ, απόδοσης εσόδων 253.718,08 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Η΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.
ΘΕΜΑ 5o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20.7325.0023 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Φ.Ο.Π. Δ.Ε. Δαφνουσίων», για την κάλυψη εξόδων επέκτασης δημοτικού φωτισμού .
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 71021/29.08.2023:ΑΔΑ: ΨΥΧΝ46ΜΤΛ6-01Λ, εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Γ΄ κατανομή Έτους 2023) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών ποσού 56.280,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΘΕΜΑ 10o: Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. 71287/30.08.2023:ΑΔΑ: 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ, ποσού 87.000,00 ευρώ στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
ΘΕΜΑ 11o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ