ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                     Αταλάντη  9/7/2021
                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16211

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                         1. κ. Νικόλαο Ανεστάκο

                                                                                         2. κ. Παναγιώτη Καπουκίνη

                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                         4. κ. Ιωάννη Μπονόβα

                                                                                         5. κ. Νικόλαο Λιόλιο

                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνο Ντέλιο

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα (13:00 μ.μ. ),στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης Ετήσιας Υποστήριξης Δήμου Λοκρών για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ), ετήσια συνδρομή έτους 2021 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, πίστωσης για πολιτιστικές, αθλητικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις για το Καλοκαίρι του 2021 (Ιούλιος - Αύγουστος) στην Αταλάντη και στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Λοκρών πιστώσεως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, ποσού ύψους 54.500,00€ προς κάλυψη στο Δήμο Λοκρών για επισκευή και συντήρηση σχολικών του κτιρίων

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ, κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 4o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ, A34/2021 απόφασης  Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ Α505/2021).

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ Α506/2021).

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ Α507/2021).

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΛΑΡΚΟ Α508/2021).

ΘΕΜΑ 10o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 11o: Καθορισμός τελών σύνδεσης με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης  14.7.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.