ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                               Αταλάντη 16/10/2020
                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 20975

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ


                                                                                       1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                                       2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                                       3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                                       4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                                       5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                                       6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος


Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ο:Έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2020
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.
ΘΕΜΑ 4ο: Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου άρθ. 10 του Ν. 1080/80 κατά κοινότητα
ΘΕΜΑ 5ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 6ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα του περιαστικού δάσους στη θέση βουνό Ρόδα της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών»
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1oυ πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91819 του έργου κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στη περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας που επλήγει από την Θεομηνία της 29-09-2018.
ΘΕΜΑ 8ο: Επί αιτήσεως Ε.Ζ.Α. περί Παράτασης της παραχώρησης της χρήσης της Δημοτικής γεώτρησης στη θέση «Βρούζα» της Τοπ. Κοιν. Κυπαρισσίου.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή μανδρότοιχου (περίφραξη) νεκροταφείου Λιβανάτας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 3ου πρακτικού Ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμού “ προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος Δήμου Λοκρών και των Νομικών Προσώπων του ”

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ


ΚΟΙΝ.:
1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 21.10.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.