ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                   Αταλάντη  15/7/2022
                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16150

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 20η Ιουλίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή Απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/39273/412/14-4-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος  (ΑΔΑ:ΨΠΦΕ4653Π8-27Β) για τη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ στο Δήμο Λοκρών ποσού 2.000.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022  κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου.

ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ.(ΑΔΑ: ΨΠ7Γ46ΜΤΛ6-1ΑΖ) ποσό ύψους 54.500,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, (ΑΔΑ:6ΧΣΥ46ΜΤΛ6-ΤΗ4) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ ́ κατανομή έτους 2022 ποσό ύψους 233.420,63€.

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022(ΑΔΑ: 6Υ7Ρ46ΜΤΛ6-ΒΗΝ) ποσό ύψους 90.645,00 €.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί αιτήσεως εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. περί δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών (Απόφαση Ο.Ε. 23/247/2022 με ΑΔΑ: ΨΛΧΨΩΛΤ-3Κ1).

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 9ο : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Λοκρών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΘΕΜΑ 10ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών».

ΘΕΜΑ 11ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός Συμβολαιογράφου.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λοκρών, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 14ο : Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2- 16631 Πρόγραμμα «βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

ΘΕΜΑ 15ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 16ο : Απαλλαγή υπολόγων Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 18ο : Επί αποφάσεως 4/8/2022 ΝΠΔΔ – για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί απολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 19ο : Επί αποφάσεως 4/9/2022 ΝΠΔΔ - για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ