ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                          Αταλάντη  6/11/2020
                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22846

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                  1.κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                  2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                  3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                  4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                  5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                  6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή της ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή της ένταξης /τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 866 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λοκρών και ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στην Αταλάντη

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης περιπτέρου στη Κοινότητα Αρκίτσας στη θέση ΛΥΦΑΤΑ έμπροσθεν Δημοτικού ακινήτου.

ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση Ο.Ε. προς το ∆.Σ. του σχεδίου  Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λοκρών Οικονοµικού έτους 2021 (άρθρο 63γ & άρθ. 266 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΘΕΜΑ 15ο : Εισήγηση Ο.Ε. προς το ∆.Σ. του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης ∆ήµου Λοκρών Οικ. έτους 2021 (άρθ. 63δ & άρθ. 266 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τρίτηςς 10.11.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.