ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη 23/11/2020
                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 23722

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ


                                                                                 1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                                 2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                                 3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                                 4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                                 5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                                 6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος


Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Λοκρών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( 250.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών ».
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ"» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 5ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 6ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί «Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ. - Δ.Ω.Α.»
ΘΕΜΑ 7ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 8ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί «Ψήφιση σχεδίου
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ».
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση Επιτροπών του Ν. 4412/2016, α) Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών έτους 2021, β) παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021, γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2021, δ) παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021, ε) αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2021, ζ) συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2021, η) παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων (ελαστικών κ.λ.π.) έτους 2021
ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ"
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών - Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αταλάντης»
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2021.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οικ. Έτους 2021.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών οχημάτων Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2021.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών υπογραφής συμβολαίου διανομής του επίκοινου ακινήτου συνιδιοκτησίας του ∆ήμου Λοκρών και του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης κειμένου επί της οδού Σεραφείμ Κοκκόλα με ταυτόχρονα σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ


ΚΟΙΝ.:

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Παρασκευής 27.11.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και μόνο από τα Τακτικά μέλη της.