ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη  7/12/2020
                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 25001

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                          1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                                          2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                                          3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                                          4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                                          5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                                          6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί Τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή της συνδρομής έτους 2020 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Δ ́ κατανομή Έτους 2020) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου στη θέση ΛΙΦΑΤΑ Κοινότητας Αρκίτσας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2020.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3  »

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή του Δήμου Λοκρών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-9-2018 & 5-10-2018

ΘΕΜΑ 10ο:‘Εγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών έτους 2021.

ΘΕΜΑ 11ο: Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ∆ήμου Λοκρών οικονομικού έτους2021 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021μετά την επιστροφή του από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τρίτηςς 10.11.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.