Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 Αταλάντη 17/11/2023  

                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 24568

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λοκρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5203077 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών» συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.674.000,00 €.
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης εισήγησης στο Δ.Σ. περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 4o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 94128/3.11.2023: ΑΔΑ: 9Κ7Η46ΜΤΛ6-7ΔΤ, απόδοσης εσόδων 253.718,08 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΙΑ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.
ΘΕΜΑ 7o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή δωρεών.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 11o: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αριθμ, A1091/2023 απόφασης Διοικητικού Eφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 12o: Υποβολή αίτησης και πληρωμή τέλους σύνδεσης προς την ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού στον Βιολογικό Καθαρισμό Κοινότητας Μαλεσίνας

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ