Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                     Αταλάντη   26/3/2021
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:  6891
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 31η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 Θέμα 1ο : Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές &  (Γενικός Διευθυντής ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.) )

Θέμα 2ο : Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Επί αποφάσεως Ε.Π.Ζ. Δήμου Λοκρών περί Αγοράς Οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου Μαλεσίνας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Επί αιτήσεως Θ.Μπονιάκου για ονομασία οδού της Κοινότητας Αταλάντης

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Έγκριση και ψήφιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Δήμου Λοκρών

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) Δήμου Λοκρών για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Χαλκίδας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων άρδευσης)

 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

 Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 10ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού , παραλίας Μικρής & Μεγάλης Σουβάλας Κοινότητας Αρκίτσας.

 (Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 11ο : Έγκριση και οριστική παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης "Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012"

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 12ο : Μείωση μισθώματος Σχολικών Κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 31.3.2021 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης