ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη    24/3/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 6832
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

Προς :

1.  Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3. Δουμάνη Μαρία
4.  Μπακανδρίτσο Κων/νο
5.  Σωτήρχο Νικόλαο
6. Ντέλιο Κων/νο

Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2021

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   30-3-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος ΕΛΤΑ Αταλάντης

ΘΕΜΑ 2ο :  Αγορά Οικοπέδου για την επέκταση του Νεκροταφείου Μαλεσίνας

ΘΕΜΑ 3ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021

ΘΕΜΑ 4ο : Επί αιτήσεως Θ.Μπονιάκου για ονομασία οδού της Κ.Αταλάντης

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

Σημ: Σε εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι η συνεδρίαση της επιτροπής θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Πέτρου Κων/νος