ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                   Αταλάντη   20/1/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου:  1399
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 7005) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00» δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 2η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 25  Ιανουαρίου  2023 και ώρα 19:45, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 12-15/2022.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ανδρέας Λουκάς)

 Θέμα 2ο : Παροχή  γνωμοδότησης Δ.Σ. Λοκρών αναφορικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ¨ στη θέση ΄΄Υψηλή Ράχη΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 2211863424).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Παροχή  γνωμοδότησης Δ.Σ. Λοκρών αναφορικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης

ισχύος 36 MW (μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 33 MW) της ΄΄ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ -ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΕΠΕ΄΄ στη θέση ¨Βουλγάρα¨ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδσς και Βοιωτίας αντίστοιχα. (ΠΕΤ: 2212868729)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Συναινετική λύση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στη θέση Βουνό-Ρόδα Αταλάντης (Οσίου Σεραφείμ), συμψηφισμός οφειλών του μισθωτή με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και  εκκίνηση των διαδικασιών επαναδημοπράτησης του ακινήτου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Εκκίνηση διαδικασίας αγοράς  ακινήτου στην εκτός σχεδίου περιοχή Λιβανατών, στη θέση «Μπλότσικα» με ΚΑΕΚ 460890606079/0/0,  εκτάσεως 945,09 τ.μ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Εκκίνηση διαδικασίας αγοράς  ακινήτου στη θέση «Σπίθα – Μπογδάνι» της Τ.Κ. Μαρτίνου της Δημοτικής Ενότητας  Οπουντίων με ΚΑΕΚ 461021905002/0/0, εκτάσεως 18.382,21 τ.μ. 

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο :  Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ