Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 2/2/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2145

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Ο.Ε. 22η έως την 34η έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή της ένταξης της πράξης "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ".
ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας κάδων προϋπολογισμού μελέτης 69.948,40 € (με ΦΠΑ 24%).
ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας κλαδοτεμαχιστή προϋπολογισμού μελέτης 49.020,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α 24%).
ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 10011/1.2.2024: ΑΔΑ: 246ΜΤΛ6-8ΚΛ, απόδοσης εσόδων 322.624,43 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Λοκρών, προς
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024
ΘΕΜΑ 6o: : Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 8o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.

 


Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ