ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  23/9/2022
                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22488

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2019 Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 2ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 4ο :  Αποδοχή δωρεάς.
ΘΕΜΑ 5ο :  Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αμφίκλειας¨.
ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ κ.λ.π..
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου ‘’Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Μαριστιά ,κοινότητας Λιβανατων ’’.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 4ου Πρακτικού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 10ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αποδοχή αιτημάτων Κων/νου Καββαδία κ.λ.π. περί τροποποίησης γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών στο Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ