Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 Αταλάντη 1/12/2023  

                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 25424

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή των όρων προσχώρησης και λοιπών εξουσιοδοτήσεων στην από 31-10-2023 υπ’ αριθμ. πρωτ.: 100996/23-11-2023 κοινή Υπουργική Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Sub. 2- 16631» - που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και το ενταγμένο υποεργο: «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 101243/24.11.2023:ΑΔΑ: Ψ15346ΜΤΛ6-ΠΥΤ, εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Δ΄ κατανομή Έτους 2023) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών ποσού 84.420,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 100888/23-11-2023 (ΑΔΑ: 6Υ5Α46ΜΤΛ6-ΡΥ0)απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, ποσού 90.645,00 ευρώ στο Δήμο Λοκρών, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023.
ΘΕΜΑ 4o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 5o:Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 6o:Έγκριση της αριθ. 114/2023 μελέτης της Τ.Υ. Λοκρών περί ¨Εργασίες συντήρησης του κληροδοτήματος στην οδό Κριμαίας 11 στην Αθήνα¨
ΘΕΜΑ 7o: Αποδοχή απόφασης (ΑΔΑ:6ΙΤΕ46ΜΤΛ6-ΝΕΞ) του Υπ. Εσωτερικών 102867/29.11.2023 περί επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Λοκρών οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, κατανομής ποσού ύψους 17.250,00 €.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση αιτήματος αύξησης ποσού επιχορήγησης για την πράξη με τίτλο :’’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’’ Δήμου Λοκρών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ.
ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός δικηγόρου (υποθέσεις κτηματολογίου).

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ