Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αταλάντη 6/12/2023  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 25707

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2020 Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λοκρών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-12-2024
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση και εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου για την υπογραφή επέκτασης συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Λοκρών με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία GIVMED Share medicine Share life.
ΘΕΜΑ 4o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου ¨ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»¨.
ΘΕΜΑ 6o: Εξωδικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου Λοκρών και τoυ Κου Χρήστου Βασίλειου.
ΘΕΜΑ 7o: Εξωδικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου Λοκρών και τoυ Κου Χρήστου Αλεξίου Αλέξανδρου.
ΘΕΜΑ 8o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 104749/5-12-2023 περί απόδοσης εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93 ποσού 41.950,00 ευρώ ΑΔΑ: ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8).
ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 104754/5-12-2023 περί απόδοσης εσόδων από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 9 του ν.2880/01 ποσού 52.613,46 ευρώ ΑΔΑ: 616246ΜΤΛ6-ΘΘΕ).
ΘΕΜΑ 10o: Υποβολή αίτησης και πληρωμή τέλους σύνδεσης προς την ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη της δεξαμενής του ενδιάμεσου αντλιοστασίου ύδρευσης κοινότητας Μαλεσίνας.
ΘΕΜΑ 11o: Υποβολή αίτησης και πληρωμή τέλους σύνδεσης προς την ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη της δεξαμενής του αντλιοστασίου ύδρευσης που βρίσκεται στο παλαιό χωριό Μαρτίνου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ