ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                       Αταλάντη  22/12/2020
                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 27395

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                                                                                                         1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                                                                                                         2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                                                                                                         3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                                                                                                         4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                                                                                                         5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                                                                                                         6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. 42.950,00 ευρώ από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001 42.950,00.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. 33.180,00 ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. 172.528,29 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της μελέτης με τίτλο: «προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κ.μ με σύστημα πλύσης κάδων» και της 44/2020 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κ.μ με σύστημα πλύσης κάδων» στο πλαίσιο υποβολής Αιτήματος ένταξης - χρηματοδότησης στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της μελέτης με τίτλο: «προμήθεια ενός ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη μεικτού φορτίου 19 τν» και της 43/2020 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια ενός ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη μεικτού φορτίου 19 ΤΝ» ,στο πλαίσιο υποβολής Αιτήματος ένταξης - χρηματοδότησης στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων» και της 42/2020 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων» » ,στο πλαίσιο υποβολής Αιτήματος ένταξης - χρηματοδότησης στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή Αιτήματος ένταξης στην υπ’ αριθμ. πρωτ.:18214/29-09-2020, Πρόσκληση ΑΤ04 του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

ΘΕΜΑ 9ο: Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου πλατείας Κοινότητας Μαρτίνου

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς, για την εφαρμογή «μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19»

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 28.12.2020 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.