ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                            Αταλάντη  19/11/2021
                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 28761

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την

23η Νοεμβρίου 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα (13:30 μ.μ.), κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ∆ήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2022 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022 μετά την επιστροφή του από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο:  Επί της αποφάσεως 8/22/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί ψήφισης σχεδίου προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο:  Επί της αποφάσεως 9/23/2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 5ο:  Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων.

ΘΕΜΑ 6ο:  Εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης 26/4-10-2021 “Περιβαλλοντική Μελέτη των Υφιστάμενων Έργων Ύδρευσης Δήμου Λοκρών”

ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ, κ.λ.π..

ΘΕΜΑ 9ο: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Λοκρών και στον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στην Αταλάντη για το διάστημα από 01-01-2022 έως και 31-12-2022

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λοκρών μετά από αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και προσκόμιση αποδείξεων καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Δ ́ κατανομή Έτους 2021) των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ