ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη  23/9/2022
                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22488

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 19η Οκτωβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα ( 13:00 μ.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης.

ΘΕΜΑ 2ο : Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 3ο :Αποδοχή απόφασης Ένταξης της Πράξης του έργου Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Λάρυμνας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035994497 προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή Συμπληρωματικής κατανομής του ΥΠ.ΕΣ.με ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ και εξειδίκευσηπίστωσης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών, ποσού 27.565,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων (ΑΔΑ: ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) ποσού ύψους 101.487,23 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Λοκρών προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων (ΑΔΑ: 6ΣΨ246ΜΤΛ6-8ΔΛ) ποσού ύψους 90.645,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022.

ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης, καταλληλότητας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης.

ΘΕΜΑ 10ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 11ο : Αίτηση της εταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ , χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου-διακοπή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στη περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας , που επλήγη από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018»

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου».

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση 1oυ πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 19ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ