Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 Αταλάντη 14/12/2023  

                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 26247

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
                          1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  2. κ. Μαρία Τζανακάκη
           3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
    4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
     5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα ( 9:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ∆ήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2024 μετά την επιστροφή του από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (Απόφαση Ο.Ε. 29/278/2023).
ΘΕΜΑ 2o: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λοκρών, οικονομικού έτους 2024.
ΘΕΜΑ 3o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή δωρεάς.
ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 7o:Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Ν. 4412/2016 έτους 2023
ΘΕΜΑ 8o: Εισήγηση στο Δ.Σ. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ (Επικαιροποιημένος)

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. κ. Κ. Ντέλιος,
2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ