ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                     Αταλάντη  15/10/2021
                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 24735

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                             1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
                                                                             2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης
                                                                             3. κ. Μαρία Τζανακάκη
                                                                             4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
                                                                             5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
                                                                             6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 20η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (8:30 π.μ. ), κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515/12.10.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση τακτική διαδικασία _Κτηματολογικός Δικαστής).

ΘΕΜΑ 2Ο: Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση προσφυγής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αταλάντης).

 ΘΕΜΑ 3Ο: Ορισμός δικηγόρου ( υπόθεση τακτική διαδικασία διανομής ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΛΗ) 

ΘΕΜΑ 4Ο: Αποδοχή α) απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 218.976,12  ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους– Ι΄ κατανομή έτους 2021 (Απόφαση ΥΠΕΣ 73184 /8-10-2021 ΑΔΑ: 6ΤΣΣ46ΜΤΛ6-ΥΟΧ), β) Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 (Απόφαση ΥΠΕΣ 75079 /13-10-2021 ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723)

ΘΕΜΑ 5Ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2021. 

ΘΕΜΑ 6Ο: Διαγραφή των απαιτήσεων από τη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 7Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

ΘΕΜΑ 8Ο: Προσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στον ενιαίο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 9Ο:Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικής  δημοπρασίας με Α.Α 182748 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής του έργου «Αποκατάστασης ζημιών Δημόσιων υποδομών από φυσική καταστροφή της 4Ης  & 5Ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών»

ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α 105716 κατοχύρωσης Μειοδότη του έργου  ’’Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών

ΘΕΜΑ 13Ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών»

ΘΕΜΑ 14Ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Μαρτίνο του Δήμου Λοκρών επι των οδών Παπανδρέου και Κύπρου»

ΘΕΜΑ 15Ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση δαπανών πάγιας

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ