ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Αταλάντη  16/12/2022

                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 27882

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 21η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β') περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ∆ήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2023 μετά την επιστροφή του από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο :  Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3ο :  Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο :  Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 5ο :  Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. «Για το       Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών», «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών» , «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης Δήμου Λοκρών», οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Ν. 4412/2016 έτους 2023.

ΘΕΜΑ 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση υποβολής αίτησης για την αδειοδότηση δικτύου κινητής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων στην ΕΕΤΤ.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (ΙΒ΄ κατανομή έτους 2022 ποσού 233.420,63 ευρώ ΑΔΑ: Ψ0ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΒΧ)

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Λοκρών, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2022.

ΘΕΜΑ 12ο : Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2022.

ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 14ο : Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων του Δήμου Λοκρών με τη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε μέχρι την 29/2/2020 που τέθηκε υπό ειδική διαχείριση.

ΘΕΜΑ 15ο : Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων του Δήμου Λοκρών με τη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε μετά την 29/2/2020 που τέθηκε υπό ειδική διαχείριση.

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός Συμβολαιογράφου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ