ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                       Αταλάντη   11/3/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου:  5381
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), 1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την (ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04.03.2022 τεύχος Β'): ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00” και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου, 2)
με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  16 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ., θα προηγηθεί ενημέρωση για την Π.Ο.Α.Υ. Λοκρίδας (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας ) και  λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 
Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 37,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄  των Δήμων Αμφίκλειας - Ελάτειας Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν. Φθιώτιδας και  Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα,(ΠΕΤ: 2111655128)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2 : Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς το Δασαρχείο Αταλάντης για την παραχώρηση  χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του, στην θέση «Φίλια» της Δ.Ε. Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :  Καθορισμός τελών σύνδεσης και επανασύνδεσης των παροχών ύδρευσης.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Τροποποίηση του  Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ.  έτους 2021

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων Δήμου Λοκρών.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Έγκρισης απολογισμού οικ. Ετών 2001-2021  Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022  Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου 

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Κας Γεωργίας Κάμπα (αντικατάσταση  τακτικού μέλους Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό)

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 12ο :  Επί αιτήσεως Κου Νικολάου Μαζιώτη (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάϊτα Γιαννοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ