ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                          Αταλάντη  29/11/2021
                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 29978

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6.κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την

Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα (8:00 π.μ.), κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Καθορισμός τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 2o:  Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λοκρών μετά από αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και του Διοικητικού Εφετείου  Πειραιά.

ΘΕΜΑ 3o:  Εξειδίκευση πιστώσεων εκπρόθεσμης δήλωσης των γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 4o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ