ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                       Αταλάντη  3/12/2021
                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 30722

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2. κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την

Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα (20:30 μ.μ.), κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

ΘΕΜΑ 3o: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

ΘΕΜΑ 4o: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

ΘΕΜΑ 5o:  Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. «Για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών», «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών» , «Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης Δήμου Λοκρών», οικονομικού έτους 2022.  

ΘΕΜΑ 6o:  Αποδοχή των όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Τ.Π.& Δανείων.  

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

  

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ