ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                            Αταλάντη  22/12/2021
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 32137

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου

2.κ. Έλενα Κυριάκου

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6.κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την

27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα (09:30 π.μ.), κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 ΦΕΚ 5138/5-11-2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στον Δήμο Λοκρών, ποσού 90.645,00  ευρώ προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η 11η  και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021.

Θέμα 2ο: Αποδοχή κατανομής ποσού 37.300,00 €, απόδοσης εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.

Θέμα 3ο:Αποδοχή κατανομής ποσού 41.160,00 €, απόδοσης εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001.

Θέμα 4ο: Επί αιτήσεως ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου.

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπανών πάγιας.

Θέμα 6ο:  Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών έτους 2022

Θέμα 7ο:  Τροποποίηση « ήσσονος αξίας» της αρχικής σύμβασης για την «Ετήσια προμήθεια υγρών

καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου  Λοκρών, Ομάδα Α – Καύσιμα, Ομάδα Β – Λιπαντικών»

Θέμα 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 183456 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ’’

Θέμα 10ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π..

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ