ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη  27/12/2021
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 32486

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Μαρία Τζανακάκη
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Λιόλιος
6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 31η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα (08:00 π.μ.), δια περιφοράς  στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.78616/ 17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00) : Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π..

Θέμα 2ο:Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4876/2021/2021 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/23-12-2021) έως και 31-03-2022

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ