ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Αταλάντη   21/5/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου:  12697
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 26η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση της αριθ 7/92/2020 απόφασης Δ.Σ. περί αμοιβής δικηγόρου για δικαστική αντιμετώπιση Νομικών ζητημάτων (Αρθ.281 του Ν.3463/06).                   

                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 33MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ  ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Βουλγάρα  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 15MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ  ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψηλή Ράχη  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών

(Εισηγήτρια η  Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών Κα  Μαρία Τζανακάκη)

 Θέμα 5ο : Έγκριση της 1/3/2021 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών  περί Ψήφιση της «Δημόσιας Δέσμευσης του Δήμου Λοκρών για Μηδενική Ανοχή στη Σεξουαλική Παρενόχληση» και του «Προγράμματος Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης»

(Εισηγήτρια η  Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών Κα  Μαρία Τζανακάκη)

 Θέμα 6ο : Χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου για διάθεση ειδών χειροτεχνίας 2021

(Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Κωνσταντίνος Ντέλιος)

 Θέμα 7ο : Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  για το έτος 2021

(Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος Κος Κωνσταντίνος Ντέλιος)

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 9ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης των κ.κ. Προέδρων και Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών.

(Εισηγήτρια η  Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα  Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 10ο :Επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου Δ.Ε. Μαλεσίνας εντός της Γ’ Ζώνης (ΦΕΚ 187/ τ. Δ’/ 08.10.1969) – Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ. Μαλεσίνας (ΦΕΚ 422 ΑΑΠ/28.11.2013)

(Εισηγητής  ο Δ/ντης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Κος Κωνσταντίνος Φουρλεμάδης)

 Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Αρκίτσας περί αποδοχής παραχώρησης ιδιωτικού δρόμου για τη δημιουργία δημοτικής οδού.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 26.5.2021 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.