ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη 11/5/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: 11885
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Προς :

1. Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3. Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Σωτήρχο Νικόλαο
6. Ντέλιο Κων/νο
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2021
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την 17-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.


ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ATLAS TAPES

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αρίθμ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 ΠΝΠ, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Δευτέρας 17-5-2021 θα διεξαχθεί δια περιφοράς. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να αποστέλλουν τις ψήφους τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο φαξ: 2233089311, με sms στα τηλ 6984614185 & 6974353771 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο petruko@otenet.gr από ώρα 13:00 μ.μ. έως ώρα 13:30 μ.μ.

 


Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.


Πέτρου Κων/νος