ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                   Αταλάντη   8/4/2022

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου:  7917
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου

Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), 1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567/24.03.2022 (ΦΕΚ 1454/25.03.2022 τεύχος Β’) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου, 2)
με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  13 Απριλίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2 : Έγκριση  Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λοκρών και του Ν.Π.Ι.Δ. «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :  Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου των τμημάτων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022

 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο : Αίτηση Χαρακτηρισμού περιοχή ακτογραμμής Θεολόγου –Αρκίτσας  του Δήμου Λοκρών, ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Διαγράμμιση διάβασης πεζών και οδοσήμανση έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :  Επί αιτήσεως παραιτήσεως από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγυης, της Κας Κατσαγάνη Θεοδώρας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Χορήγηση άδειας προσθήκης Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

 Θέμα 10ο : Μητρώο ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Έλενα Κυριάκου)

 Θέμα 11ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

 (Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 12ο : Τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης & Παύλου Μελά..

(Εισηγητής ο ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                      Μάϊτα Γιαννοπούλου

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ