Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 16/2/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2994

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο απαλλαγής δημοτικών τελών των μονάδων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ποιμνιοστάσια) του Δήμου Λοκρών τα οποία έχουν προσβληθεί
από ευλογιά μέχρι την επαναλειτουργία τους.
ΘΕΜΑ 2o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών έτους 2023.
ΘΕΜΑ 3o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 4o: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2023.
ΘΕΜΑ 5o: Επί αιτήσεως 2106/2-2-2024 εταιρείας Θ-Φ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου
της πλατείας Ελευθερίας Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών¨.
ΘΕΜΑ 7o:Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 8o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 9o: Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθ. 1296055/08-11-2023 2η Τροποποίηση για επιχορήγηση εργοδοτών για την πρόσληψη 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου Δικηγόρου - Νομικού Συμβούλου για το αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 11o: Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Κυκλικής
Οικονομίας και Περιβάλλοντος-Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού.
ΘΕΜΑ 12o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 14o: Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ», προσθήκη Υποέργου απόκτησης γης.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου ¨Αντιπλημμυρικά έργα του περιαστικού δάσους στη θέση Βουνό Ρόδα της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών¨.
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.


Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου
7. Καρατράντος Θωμάς του Τράντου

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ