ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αταλάντη  21-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ: 21069              
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                                                                                    

Προς :

1.  Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3.  Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Σωτήρχο Νικόλαο
6. Ντέλιο Κων/νο
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2020

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   27-10-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

 

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 2ο: Πραγματοποίηση διαγραμμίσεων πεζών σε οδούς της Κοινότητας Αταλάντης & Μαρτίνου  

ΘΕΜΑ 3ο : Μετονομασία Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρυμνας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΚΟΙΝ :
1. Καπουκίνη Παναγιώτη                                           
2. Δάρα Παγώνα
3. Τσοχαντάρη Δημήτριο
Αναπληρωματικά Μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής