ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                               Αταλάντη  13/3/2023
                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5156

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αταλάντης - παραλιακών οικισμών κόλπου Αταλάντης ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης».

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διαγωνισμού του έργου ¨Βελτίωση ποιότητας και επάρκεια δικτύων ύδρευσης Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2022.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Μ. Καραμπατσάκη).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση & παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην θέση ¨ΣΠΙΘΑ¨ της Δ.Ε. Οπουντίων Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορ/ρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου πρακτικού (κατακύρωση) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ