Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 04/3/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3946

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ' αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών εργασιών με το Λιμενικό Ταμείο.
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ κατανομής ποσού ύψους 175.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στο Δήμο Λοκρών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού, Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών και τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Δήμου Λοκρών».
ΘΕΜΑ 7o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων υποδομής για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λοκρών».

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: ‘’Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στην περιοχή Δήμου Λοκρών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29/09/2018 ΚΑΙ 05/10/2018’’.
ΘΕΜΑ 10o:Μεταβίβαση τηλεφωνικών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας πρώην Ν.Π.Δ.Δ. & μεταφορά οφειλών αυτών στον Δήμο Λοκρών.
ΘΕΜΑ 11o:Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 20274/4.3.2024: ΑΔΑ: 6ΥΤ646ΜΤΛ6-ΣΣΓ, απόδοσης εσόδων 322.624,43 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου
7. Καρατράντος Θωμάς του Τράντου

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ