ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                            Αταλάντη    16/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ: 27071  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Προς: 1.  Καλλή Χρήστο
2. Κυριάκου Ελένη
3.  Δουμάνη Μαρία
4. Μπακανδρίτσο Κων/νο
5. Σωτήρχο Νικόλαο
6.  Ντέλιο Κων/νο
Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2020

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   22-12-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επί αιτήσεως Ζελιαναίου Μαρίας για δημιουργία θέσης στάθμευσης εξυπηρέτησης του καταστήματος ΕΛΤΑ courier στην Κοινότητα Αταλάντης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΚΟΙΝ :

1. Καπουκίνη Παναγιώτη                                           
2. Δάρα Παγώνα
3. Τσοχαντάρη Δημήτριο
Αναπληρωματικά Μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα και με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αρίθμ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 ΠΝΠ, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Τρίτης 22-12-2020 θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήσης μάσκας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.
Πέτρου Κων/νος