ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                              Αταλάντη   9/7/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου:  16212
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

       Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών που θα διεξαχθεί την 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 μ.μ. ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 1-5/2021.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Λοκρών Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

 Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2022 καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο : Επέκταση μείωσης ενοικίων επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους ειδικά για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2021 σε ποσοστό 100% ή του 40% του συνολικού μισθώματος λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας "2153 THEOLOGOS", θέση Ύψωμα Βραχάκι, Θεολόγος ,Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση επιτροπής.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Τέλη σύνδεσης  με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως Κου Παρασκευά Μπακάρα.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ περί παραχώρησης αιθουσών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο : Επικαιροποίηση αποφάσεως 5/66/2002 Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης περί παραχώρησης σε χρήση στη ΙΔ΄ Εφορεία  Αρχαιοτήτων αίθουσας Δημ. Σχολείου Καλαποδίου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως Κας Καρβούνη Δήμητρας (ΚΟΙΝΣΕΠ Μαρτίνου) περί παράτασης παραχώρησης δημοτικού χώρου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα Μαρία Τζανακάκη)

 Θέμα 14ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ιωάννης Μπονόβας)

 Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Κου Μαντζαβίνου Παναγιώτη περί παροχής ύδρευσης.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Κας Κουτουρλού Παναγιώτας περί παροχής ύδρευσης.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 17ο : Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγμένες θέσεις στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 18ο : Έγκριση ζωντανής ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Λοκρών Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

 Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 14.7.2021 θα γίνει δια τηλεδιάσκεψης.