ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                 Αταλάντη  24/3/2023
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6228

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ
1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός δικηγόρου περί επιτρεπτού χωροθέτησης, Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.), ισχύος 1 MW, της εταιρείας «Π&Π ΟΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» στη θέση «Ζωοδόχο Πηγή» του Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λοκρών».

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός του ανταλλάγματος για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού/παραλίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609ΕΞ2023/10-03-2023(ΦΕΚ 1432/10-3-2023τ Β΄).

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης τέλους για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ΘΕΜΑ 6Ο: Καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης τέλους για την αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

ΘΕΜΑ 60: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης για την ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση στο Δ.Σ. ενσωμάτωσης του Π/Υ του «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» στον Π/Υ του Δήμου Λοκρών έτους 2023.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ