ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη   25/8/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου:  20300
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

 

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις. και δ) την με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου έως την Παρασκευή 27 Αυγούστου και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Δ.Σ. ή στο  Email.: basliartis@gmail.com
2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2021

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Έγκριση Διεξαγωγής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Παίδων - Κορασίδων 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Αντικατάσταση  μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Έγκριση ένταξης Δήμου Λοκρών στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της διάθεσης θέσεων μαθητείας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Λοκρών με τον Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας και τον Δήμο Καμένων Βούρλων (άρθρο 99 του Ν. 3852/2010)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Επί αιτήσεως παράτασης  μίσθωσης για το ακίνητο του Δήμου Λοκρών (Δασικό περίπτερο –αναψυκτήριο ) στην θέση «Βουνό-Ρόδα» Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση της αριθ. 946/23373/16-11-2020 απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (2) του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λοκρών με τίτλο: "Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ" της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών" με κωδικό ΟΠΣ 5002345 από το Δήμο Λοκρών λόγω μη κάλυψης της προκηρυχθείσας θέσης ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας δια της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για τη στελέχωση του.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Αναπροσαρμογή της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)΄σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή νοτίως του οικισμού Αταλάντης (ρήγμα Αταλάντης).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Αναπροσαρμογή της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Απ. 5047/222905 (ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012)΄σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή νοτίως του οικισμού Αταλάντης (ρήγμα Αταλάντης).

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Κας Σταυρούλας Μορφακίδη περί χορήγηση παροχής ύδρευσης ποιμνιοστασίου.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ