ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  19/2/2021
                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4189

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

3. κ. Μαρία Τζανακάκη

4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών - Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αταλάντης"

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κτημάτων Χαλκιόπουλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αιτήσεως Κας Ιωάννας Βαρελογιάννη περί αντικατάστασης της από την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και γνωμοδότησης και αξιολόγησης προσφορών για τη διενέργεια Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθ 221 του ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποκομιδής αποβλήτων του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας για τη Μελέτη Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο υποβολής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14577/24-07-2020, Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου Εσωτερικών που καλεί τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΘΕΜΑ 9ο: Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 10ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
  3. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
  4. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 24.2.2021 θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.