ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Αταλάντη   24/3/2023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου:  6229
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β'): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00» έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 8η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη  29  Μαρτίου  2023 και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Έγκριση Σχεδίου σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) για την «Συνδρομή του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας προς τον Δήμο Λοκρών με υπάλληλο του για τη συνέχιση της άσκησης αρμοδιοτήτων διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.β της παρ. 2 και περ. β της παρ. 2 και περ β της παρ.3 του άρθρου 83 του Ν.5021/2023..

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 2ο :  Έγκριση Σχεδίου σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) για την «Συνδρομή του Δήμου Καμένων Βούρλων προς τον Δήμο Λοκρών με υπάλληλο του για τη συνέχιση της άσκησης αρμοδιοτήτων διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.β της παρ. 2 και περ. β της παρ. 2 και περ β της παρ.3 του άρθρου 83 του Ν.5021/2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 3ο :  Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο :  Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών.  

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο :  Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους σχέσης για Ομπρέλες και Ξαπλώστρες, καθορισμός του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του ανταλλάγματος για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού/παραλίας σύμφωνα με την ΚΥΑ  38609ΕΞ2023/10-03-2023(ΦΕΚ 1432/10-3-2023τ Β΄)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο :  Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου εμπορίου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο :  Συγκρότηση επιτροπών Υπαίθριου Εμπορίου

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο :  Κατάταξη  πωλητών  Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο :  Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών ως συνδιοργανωτής του παιδικού αθλητικού – ποδοσφαιρικού τουρνουά με παράλληλες δράσεις, «Σκοράρουμε για «Το Χαμόγελο Του Παιδιού»»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 11ο :  Εκκίνηση διαδικασιών δημοπράτησης των θέσεων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο :  Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο :  Ενσωμάτωση του Π/Υ του «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» στον Π/Υ του Δήμου Λοκρών έτους 2023.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 14ο :  Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ή μη οφειλών ύδρευσης, τελών ΤΑΠ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 15ο : Έγκριση σύναψης και υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λοκρών και του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την διπλή ιδιότητα του Κόμβου (Hub) της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI) για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal – SDG7) και του Συντονιστή του Δικτύου για την Πράσινη Ενέργεια (Green Energy Network – GEN) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Μαρία Τζανακάκη)

 Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως 5/2023 Κοινότητας Λιβανατών .

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παγώνα Δάρα)

 Θέμα 17ο :  Έγκριση σύναψης και υπογραφής Συμφωνητικού Συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Λοκρών.

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Παγώνα Δάρα)

 Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως 2/3/2023 Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών , περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δ.Σ. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

 Θέμα 19ο :  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Λοκρών για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

Θέμα 20ο :  Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) με 2μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

(Εισηγήτρια η  Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)

 Θέμα 21ο : Επί αιτήσεων κ.κ. Νικολάου Μουστάκα, Νικολάου Λιόλιου, Σωτηρίου Στρωματιά περί χορήγησης παροχής ύδρευση εκτός σχεδίου πόλης Αταλάντης .

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 22ο : Επί αιτήσεων κ.κ. Παναγιώτη Ανέστη, Ιωάννη Κυριακόπουλου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν των καταστημάτων τους .

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Κου Κων/νου Μπακανδρίτσου .

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 24ο : Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών.

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 25ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών.¨

(Εισηγητής ο  Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Ανδρέας Λουκάς

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ