ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                           Αταλάντη  31/3/2023

                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6833

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος2. 
κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1Ο: Αποδοχή κατανομής ποσού ύψους 150.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (υπ΄ αριθμόν 26709/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών)

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 3Ο: Καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για Ομπρέλες και Ξαπλώστρες.

ΘΕΜΑ 4Ο: Διαγραφή από το μητρώο δεσμεύσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:


Τα περιεχόμενα αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένων προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Περιέχουν εμπιστευτικές ή / και προνομιακές πληροφορίες και μπορεί να προστατεύονται νομικά από την δημοσιοποίησή τους. Εφόσον δεν είστε ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος ή κάποιος αντιπρόσωπός του ή αν το μήνυμα σας έχει σταλεί κατά λάθος, παρακαλούμε ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, διαγράψτε αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα. Αν δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διάδοση ή αποθήκευση του μηνύματος ή των συνημμένων του απαγορεύεται αυστηρά. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ένα τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον προϊστάμενό τους.