Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 22/3/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5518

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα ( 8:30 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επέκτασης και σύνδεσης δικτύου ύδρευσης με νέα δεξαμενή στη θέση Νερομάνα Αταλάντης».
ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 3o: Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 4o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί διαγραφής ή μη οφειλών.
ΘΕΜΑ 5o: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας-Τμήμα Εσόδων προς την Δημοτική Επιτροπή Λοκρών περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΘΕΜΑ 6o: Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2024.
ΘΕΜΑ 7o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο απαλλαγής δημοτικών τελών μονάδας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (ποιμνιοστάσιο) του Δήμου Λοκρών το οποίο έχει προσβληθεί από ευλογιά μέχρι την επαναλειτουργία του.
ΘΕΜΑ 8o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο ενσωμάτωσης του Π/Υ του «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» στον Π/Υ του Δήμου Λοκρών έτους 2024.
ΘΕΜΑ 9o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο ονοματοδοσία Δημοτικού Ανοικτού Σταδίου Μαλεσίνας σε ¨Δημοτικό Ανοικτό Στάδιο Μαλεσίνας-Λουκάς Καραμίντζος¨.

ΘΕΜΑ 10o: Εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκίνηση διαδικασίας αγοράς οικοπέδων στην εκτός σχεδίου περιοχή Αρκίτσας, " (Ακίνητο Εμμανουήλ), (Ακίνητο Λάμπρου) για επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου Αρκίτσας.

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου
7. Καρατράντος Θωμάς του Τράντου
8.Γενική Γραμματέα Λοκρών Κα Σαμπρίνα Τσάκωνα-Τβίσς
9.κ. Γ. Σκρέτη για την Δημοσίευση στην Ιστοσελίδα Δήμου Λοκρών

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ