ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη 24/7/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12121
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax: 22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 29η Ιουλίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης «41339 ATALA X», θέση υδατοδεξαμενή, Αταλάντη, Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. έτους 2021.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λοκρών.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης συμβάσεως χορηγίας.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Επί αιτήσεως ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. περί παραχωρήσεως Δημοτικού Σχολείου Μεγαπλατάνου.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Επί αιτήσεως Ν.Ο. Αταλάντης περί παραχωρήσεως χώρου για έδρα του ομίλου.
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Καταβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ. 3 του Ν. 1080/80) ενόψει Τοπικών Θρησκευτικών πανηγύρεων
(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2020
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 10ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
(Εισηγήτρια η Αν. Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. Κα Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Τοπικού Καταστήματος ΕΛΤΑ Μαλεσίνας.
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Παραχώρηση χώρων εκθέσεως αυτοκινήτου.
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης "Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 2 σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 362/ΑΑΠ/2012"
(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


Μάιτα Γιαννοπούλου


ΚΟΙΝ.:
1) Προέδρους Κοινοτήτων Αταλάντης,Μαλεσίνας, Μεγαπλατάνου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Σημ: Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Λοκρών ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 29.07.2020 η οποία θα γίνει δια ζώσης, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , και θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.