ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη   17/9/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου:  22732
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), β) τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ γ) την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr),  την Τετάρτη  22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Λοκρών .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων εστεγασμένων και μη επιφανειών  άρθ. 10 του Ν. 1080/80 κατά κοινότητα, για το έτος 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 4ο : Καθορισμός τέλους αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 5ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 6ο :  Aποδοχή των όρων δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 8ο : Αντικατάσταση  μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 9ο :  Αντικατάσταση  μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 10ο :  Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό πολιτιστικό κέντρο Τραγάνας για μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 11ο :  Παραχώρηση τάφου τιμής ένεκεν στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αρκίτσας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 23,3864 MW της ΄΄ GREEN    MILE   5  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ΣΠΙΘΑ   ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν.Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 Θέμα 13ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 13,5MW της ΄΄ ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ   Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψώματα Παπά  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν.Φθιώτιδας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 14ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

 (Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 15ο :  Επί αιτήσεων υδροδότησης α) της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ, β) Αγγελή Σεραφείμ.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 Θέμα 16ο : Διαβούλευση της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος “ΟΜΒΡΙΑ” στη περιοχή των Λιβανατών, Δ.Ε. Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.

(Εισηγητής  ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

Μάιτα Γιαννοπούλου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ