ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Αταλάντη    13/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 24630
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς : 1.  Καλλή Χρήστο
             2. Κυριάκου Ελένη
             3. Δουμάνη Μαρία
             4.  Μπακανδρίτσο Κων/νο
             5. Σωτήρχο Νικόλαο
             6.Ντέλιο Κων/νο
            Μέλη της Επιτροπής
          
Ποιότητας Ζωής 

                                                                                                                                                                                                                                                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2021

Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

            Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  δια περιφοράς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αταλάντης την   19-10-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

ΘΕΜΑ 1ο : Παραχώρηση πηγής Οσίου Λουκά Αρκίτσας για υδροδότηση Οικισμού Αγίας Αικατερίνης

ΘΕΜΑ 2ο : Γενική απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021-Κατάργηση Οικισμού Αγίου Βλάσιου, της Κοινότητας  Αταλάντης

ΘΕΜΑ 3ο : Γενική απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021-Αυτοτελής απογραφή των Οικισμών «Θεολόγος» και «ΟΣΜΑΕΣ» της Κοινότητας Μαλεσίνας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

Σημ: Σε εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από τον Δήμο Λοκρών ότι σύμφωνα με την 18318/13-3-2020 διευκρινιστική του υπ’ αρίθμ. 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Τρίτης 19-10-2021 θα διεξαχθεί δια περιφοράς. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να αποστέλλουν τις ψήφους τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο φαξ: 2233089311, με sms στα τηλ 6984614185 & 6974353771 ή στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία  petruko@otenet.gr  &  mayor@dimos-lokron.gov.gr  από ώρα 13:00 μ.μ. έως ώρα 13:30 μ.μ.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Πέτρου Κων/νος