ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 Αταλάντη  12/4/2023

                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8169

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
2. κ. Μαρία Τζανακάκη
3. κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη, 10 Απριλίου 2023 και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικών Ο.Ε. Λοκρών Νο 35-37/2022.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός συμβολαιογράφου..

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης κατασκευής του έργου Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών.

ΘΕΜΑ 6o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την σύμβαση με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την σύμβαση με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση μετακίνησης και εξόδων του Κου Δημάρχου Λοκρών στο Άστρος (Β' Εθνοσυνέλευση).

ΘΕΜΑ 9o:  Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 10o: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 11o:Αποδοχή απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Λοκρών, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. κ. Κ. Ντέλιος,
  2. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:


Τα περιεχόμενα αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένων προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη. Περιέχουν εμπιστευτικές ή / και προνομιακές πληροφορίες και μπορεί να προστατεύονται νομικά από την δημοσιοποίησή τους. Εφόσον δεν είστε ο παραλήπτης αυτού του μηνύματος ή κάποιος αντιπρόσωπός του ή αν το μήνυμα σας έχει σταλεί κατά λάθος, παρακαλούμε ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια, διαγράψτε αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα. Αν δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διάδοση ή αποθήκευση του μηνύματος ή των συνημμένων του απαγορεύεται αυστηρά. Οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ένα τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον προϊστάμενό τους.