Δ Η Μ Ο Σ  Λ Ο Κ Ρ Ω Ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 1/4/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 5958

 

 

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
          1. κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
2. κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ
                3. κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου
         4. κ. Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου
            5. κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου
        6. κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου
Τακτικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα ( 9:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) και το άρθρο Άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α’) και του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Λοκρών εκτός των διοικητικών ορίων του Νομού Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων ως υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Λοκρών για την αρδευτική περίοδο έτους 2024.
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με 4μηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2024.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια ενός (1) κλαδοτεμαχιστή».

 

Ο ∆ήμαρχος & Πρόεδρος ∆.Ε. ∆ήμου Λοκρών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΚΟΙΝ.:
1. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου
2. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή
3. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου
4. Τζανακάκη Μαρία του Άρη
5. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου
6. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου
7. Καρατράντος Θωμάς του Τράντου
8.Γενική Γραμματέα Λοκρών Κα Σαμπρίνα Τσάκωνα-Τβίσς
9.κ. Γ. Σκρέτη για την Δημοσίευση στην Ιστοσελίδα Δήμου Λοκρών

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ