ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 Αταλάντη  25/11/2022
                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 26426

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2. κ. Έλενα Κυριάκου
3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα ( 10:00 π.μ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ 5874/19.11.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί της αποφάσεως 8/23/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3ο : Επί της αποφάσεως 6/12/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον  Αθλητισμό περί ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί της αποφάσεως 9/13/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Λοκρών (Ν. Φθιώτιδας) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων  συντροφιάς – εξοπλισμός για την υλοποίηση  των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (Α΄169) «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΘΕΜΑ 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Αναβάθμιση υποδομών συστημάτων υδροδότησης Δήμου Λοκρών-Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αταλάντης¨.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης οδού Μουζελή¨.

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευής μανδρότοιχου (περίφραξη) Νεκροταφείου Λιβανατών¨ .

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου ‘’Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Μαριστιά ,κοινότητας Λιβανατών ’’

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Λοκρών¨.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση 2oυ πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση 1oυ πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 15ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών»

ΘΕΜΑ 16ο : Επί της αποφάσεως 6/13/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον  Αθλητισμό περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 17ο : Επί της αποφάσεως 8/24/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση και αποδοχή της  29/26-09-2022  μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 ΚΟΙΝ.:

  1. κ. 1. Μ. Τζανακάκη,
  2. κ. Α. Καραμίντζιος
  3. κ. Κ. Ντέλιος,
  4. κ. Δ. Τσοχαντάρης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ